Privacybeleid

Algemene bepalingen
Dit is het privacybeleid van Salvéos Management & Consultancy B.V., Salvéos Marketing & Communicatie B.V., Salvéos Human Resource Management B.V., Salvéos Facility Management B.V., Salvéos Business Intelligence B.V. en Salvéos Informatie Management B.V. hierna te noemen ‘Salvéos.’ In artikel 26 van onze Algemene Voorwaarden, die zijn gepubliceerd op onze website, wordt beschreven wat wij doen met uw persoonsgegevens, hierna te noemen uw informatie. In dit privacybeleid wordt toegelicht wat Salvéos doet met de door u verschafte persoonsgegevens, d.w.z. alle informatie die u als persoon identificeert.

Het privacybeleid is van toepassing op alle informatie die Salvéos over u verzamelt middels de websites die toegankelijk zijn via www.salveos.nl. Het privacybeleid is niet van toepassing op de websites van enige andere organisatie of persoon waarnaar Salvéos een hyperlink aanbiedt. In andere landen geldt er andere wet- en regelgeving ten aanzien van het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie.

Wijze van informatieverzameling
Salvéos verzamelt uw informatie op verschillende manieren. Ten eerste verzamelt Salvéos de informatie die u ons zelf verschaft (bijvoorbeeld wanneer u informatie over uzelf invult op een online formulier wanneer u wenst dat Salvéos met u correspondeert, een opdracht verwerkt en/of u een nieuwsbrief doet toekomen). Salvéos gebruikt de informatie die u verschaft om aanvragen of bestellingen te verwerken, te achterhalen wat uw persoonlijke voorkeuren zijn, deze voorkeuren te koppelen aan voor u relevante producten en diensten, of voor eigen promotieactiviteiten van Salvéos. Daarnaast gebruikt Salvéos uw informatie voor doeleinden ten behoeve van interactie met Salvéos (zoals hierboven beschreven). Met uw toestemming gebruikt Salvéos (en, indien van toepassing, onze partners of andere vertrouwde derde partijen) uw informatie voor marketingactiviteiten, marktonderzoek, analyse en daaraan gerelateerde doeleinden. Het is aan u om te bepalen in welke mate u Salvéos toestemming geeft om voor deze doeleinden gebruik te maken van deze informatie.

Wij vinden de privacy van uw informatie erg belangrijk. Uw informatie wordt zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de AVG. Uw informatie zal vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gerelateerd zijn aan Salvéos.

Uw informatie gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het van tijd tot tijd met u communiceren per e-mail en of per post, met informatie, nieuwsbrieven waarvoor u uzelf hebt aangemeld, en eventueel ander materiaal waarvoor u interesse zou kunnen hebben;
  • Het ter beschikking stellen van uw informatie aan vertrouwde partners en derden voor dezelfde doeleinden als welke hierboven zijn beschreven. Indien deze partijen in een niet-Europees land zijn gevestigd waar andere of minder strenge wet- of regelgeving geldt ten aanzien van de bescherming van uw privacy, dan zal Salvéos u daarvan op voorhand op de hoogte stellen, zodat u in de gelegenheid bent om dit gebruik van informatie toe te staan of te weigeren;
  • Het doen van marktonderzoek, bijvoorbeeld door u te vragen deel te nemen aan een onderzoek over actuele onderwerpen of bepaalde thema’s dat door Salvéos of door vertrouwde partners of derden wordt uitgevoerd. Voordat u deelneemt aan het onderzoek zal Salvéos u altijd op de hoogte stellen van wat er zal worden gedaan met de informatie die u ten behoeve van het onderzoek verschaft;
  • Het mogelijk maken dat Salvéos of derden die namens Salvéos handelen uw informatie kunnen analyseren, waarbij het niet gaat om identificatie van u als gebruiker, maar om het verkrijgen van statistieken, zodat Salvéos trends ten aanzien van het gebruik van onze websites kan bepalen en deze op basis van die statistische informatie kan verbeteren;
  • Om u als opdrachtnemer voor te stellen bij onze opdrachtgevers;
  • Om opdrachtnemers en opdrachtgevers te ondersteunen bij het voldoen aan de administratieve plichten die zij jegens elkaar hebben bij het uitvoeren van een overeenkomst;
  • Om overeenkomsten te sluiten tussen opdrachtnemers en opdrachtgever, om overeenkomsten te sluiten tussen opdrachtnemers en Salvéos en om overeenkomsten te sluiten tussen opdrachtgevers en Salvéos;

Automatische informatieverzameling
Behalve de informatie die Salvéos over u verzamelt zoals in het bovenstaande is beschreven, verzamelt Salvéos, evenals veel andere aanbieders van websites, ook informatie door gebruik te maken van zgn. cookies. Met behulp van cookies verzamelt Salvéos onder andere de volgende informatie: [inloginformatie; het e-mailadres; de toegangscode; het Internet Protocol (IP)-adres dat werd gebruikt om uw computer met het Internet te verbinden; het type en de versie van de browser; het besturingssysteem en platform dat u gebruikt om verbinding te maken; het cookie-nummer; de delen van de site die u hebt bezocht of waarnaar u hebt gezocht; de Uniform Resource Locators (URL’s) van de sites via welke u de sites van Salvéos heeft bezocht en via welke pagina u de sites van Salvéos hebt verlaten, met vermelding van tijd en datum.
Bij de meeste browsers kunt u in de werkbalk op Help klikken om informatie te raadplegen hoe u de instellingen van uw computer kunt wijzigen, bijvoorbeeld om in te stellen dat u elke keer dat u een cookie ontvangt daarvan bericht krijgt, of dat alle cookies worden geweigerd. Wanneer u echter alle cookies weigert, werken sommige onderdelen van de sites van Salvéos mogelijk niet.

Bewaartermijnen en verwijderen
Uw informatie wordt bewaard volgens de richtlijnen en wettelijke voorschriften volgens de Wet Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u wordt opgenomen in onze database door te solliciteren via de website en u wordt door ons niet benaderd binnen vijf dagen na sollicitatie zal uw informatie worden geanonimiseerd. Dit zal gebeuren binnen 30 dagen.

Wilt u zichzelf terugtrekken uit sollicitatieprocedures of laten verwijderen uit onze database, dan kunt u een mail sturen met vermelding van uw naam en het verzoek om uw informatie te verwijderen.

Wij dragen er zorg voor dat uw informatie binnen 30 dagen worden geanonimiseerd.

Indien u geen actieve sollicitatieprocedures bij ons heeft lopen, maar wel bij ons bekend wilt blijven dan verzoeken wij u hier schriftelijk toestemming voor te geven via info@salveos.nl.

Wanneer Salvéos contact met u opneemt (bijvoorbeeld wanneer Salvéos u een nieuwsbrief stuurt waarvoor u uzelf heeft aangemeld), vindt u normaal gesproken onderaan het e-mail bericht de contactgegevens van Salvéos, die u kunt gebruiken om Salvéos te laten weten dat u de betreffende nieuwsbrief of andere vorm van communicatie niet langer wenst te ontvangen. In het geval dat u wijzigingen met betrekking tot uw persoonlijke informatie of voorkeuren of vragen of opmerkingen ten aanzien van privacygerelateerde zaken wilt doorgeven, kun u altijd een e-mail sturen info@salveos.nl.

Recht op inzage
Wanneer u op enig moment wenst uw gegevens in te zien kan dit door een verzoek te sturen naar ons emailadres info@salveos.nl.

Recht op correctie
Wanneer u op enig moment wenst uw gegevens te wijzigen kan dit door een verzoek te sturen naar ons emailadres info@salveos.nl.

Overige openbaarmakingen
Salvéos behoudt zich het recht voor om zichzelf toegang te verschaffen tot uw persoonlijke informatie en om deze openbaar te maken teneinde te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om gevolg te geven aan legitieme verzoeken van overheden, organisaties of personen die zich bezighouden met wetshandhaving of partijen wier verzoek Salvéos redelijkerwijs gerechtvaardigd acht in verband met eventuele beschuldigingen door enige partijen, om de systemen van Salvéos naar behoren te laten functioneren of om Salvéos of haar gebruikers te beschermen.

Hyperlinks
De websites van Salvéos kunnen links naar andere websites bevatten. Deze sites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Salvéos accepteert geen verantwoordelijkheid voor de privacy reglementen en of de inhoud van deze sites.

Beveiliging
Salvéos heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw informatie goed beveiligd is, onder andere door het aantal mensen dat fysiek toegang heeft tot onze database servers te beperken en door gebruik te maken van elektronische/gescheiden beveiligingssystemen en toegangscodes teneinde te voorkomen dat onbevoegden zichzelf toegang verschaffen tot de informatie.

Overdracht
In het onwaarschijnlijke geval dat Salvéos haar bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een andere partij verkoopt of anderszins van de hand doet, behoudt Salvéos zich het recht voor om uw informatie over te dragen als onderdeel van de bedrijfsmiddelen.

Beleidswijzigingen
Salvéos streeft ernaar u per e-mail op de hoogte te stellen van eventuele beleidswijzigingen die wezenlijk van invloed zijn op de manier waarop Salvéos uw informatie gebruikt. Salvéos moedigt een ieder echter aan om op verantwoorde wijze met privacy om te gaan en derhalve regelmatig zelf te controleren of het privacybeleid van Salvéos is gewijzigd en om indien gewenst uw eventuele voorkeuren aan te passen.

Contact
Indien u vragen of opmerkingen heeft over het voorgaande, kunt u altijd contact opnemen met Salvéos via de contactgegevens zoals gepubliceerd op onze website.