Lokale overheid

De lokale overheid is continu in beweging door onder andere veranderende wetgeving en verschuivingen van verantwoordelijkheden van centraal naar decentraal. Daarnaast nemen technologische ontwikkelingen op meerdere gebieden een vlucht die kansen voor de overheid met zich mee brengen. Tenslotte, en dat is niet de minste, neemt de verwachting van de burger in grote mate toe. De burger verwacht dat de overheid haar op haar wenken bedient en bij voorkeur via het kanaal dat het best past en dat ook nog eens 24/7.

Een recent voorbeeld bij deze verandering is de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor Jeugdzorg, Werk en Inkomen en Zorg aan langdurig zieken en ouderen (Jeugdwet, Participatiewet en Wmo). Hier vindt letterlijk een verschuiving plaats van werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de rijksoverheid naar de gemeenten. Organisatorisch een grote verandering, veel impact op medewerkers in de gemeenten die nieuwe werkzaamheden en verantwoordelijkheden krijgen én een burger die om zorg verlegen zit en hierover dus u als gemeente aanspreekt.

Dit betekent dat de lokale overheid steeds voor nieuwe uitdagingen wordt gesteld. Een gemeente moet in relatief korte tijd, met beperkte capaciteit invulling geven aan deze vaak onderschatte veranderingen.

Salvéos begrijpt de impact van deze veranderingen op de (lokale) overheid. Onze mensen zijn in staat de verandering te analyseren, de impact op de organisatie te bepalen en de benodigde activiteiten te benoemen om de verandering te helpen realiseren.